قادر متعال

قـادر مـتعال، کارهـايش عظـيم؛

خـدای لشکرها، کارهايش مهيب؛

خالـق تـازه‌ها، کارهايش عجيب؛

محــو کُـهنه‌ها، بــنای جـديـد. Continue reading

چه بشارت عظیمی

چه بشارت عظیمی ز دیار دور آمد                        که به انتهای ظلمت طبقی ز نور آمد

به یقین جهان تهی بوده ز فوج آسمانی                     که به لشکر سماوی به زمین کرور آمد Continue reading